WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE
Boiska piłkarskie Kort do tenisa Kompleks Orlik GRAND PRIX USTKI Pozostałe obiekty Oferta

Ośrodek Sportu i Rozwoju przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zbiorach danych wynikających z obowiązku ich prowadzenia na mocy przepisów prawa.

Administratorem Danych jest: Ośrodek Sportu i Rozwoju, 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 35

Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Kamiński z którym można się kontaktować pkaminski@kancelariapiatak.pl

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Ośrodkiem Sportu i Rozwoju, e-mail: osir@um.ustka.pl

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w zbiorach danych przetwarzanych przez Ośrodek Sportu i Rozwoju  jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji .

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazany w przepisach prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

 

Obwieszczenie
Administratora danych w sprawie monitoringu wizyjnego
zastosowanego na terenie Ośrodka Sportu i Rozwoju

 1. Na terenie Ośrodka Sportu i Rozwoju w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli oraz mienia wprowadza się szczególny nadzór w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

 2. Obszar objęty monitoringiem obejmuje obiekty : 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 35

 3. Obszary wskazane w ust. 2 zostały oznaczone za pomocą odpowiednich znaków.

 4. Monitoring obejmuje wyłącznie rejestrację obrazu.

 5. Nagrania obrazu administrator danych przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane
  i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

 6. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Dyrektor OSiR w Ustce powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód
  w postępowaniu, termin określony w ust. 5 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego
  zakończenia postępowania.

 7. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 5 lub 6, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z monitoringiem jest Ośrodek Sportu i Rozwoju z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 35, 76-270 Ustka, który reprezentowany jest przez Prezesa.

 2. Cel przetwarzania danych określony został w art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1870).

 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 4. Dane osobowe udostępniane mogą być podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną, które
  na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem Danych przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem danych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce.

 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku w związku z monitoringiem nie jest wymagana i wynika art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).

 6. Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem monitoringu przetwarzane będą przez okres wynikający z ust. 5 i 6.

 7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane w związku z prowadzonym monitoringiem, posiadają prawo do informacji, prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących, prawo do anonimizacji wizerunku oraz prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.

 8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Pozyskane za pośrednictwem monitoringu dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Prezes Ośrodka Sportu i Rozwoju SP. ZO.O.

Radosław Szreder

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dalsze przeglądanie witryny oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji czytaj tutaj.