WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE
Boiska piłkarskie Kort do tenisa Kompleks Orlik GRAND PRIX USTKI Pozostałe obiekty Oferta

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

OŚRODEK SPORTU I ROZWOJU SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W USTCE

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – zwane dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Ośrodek Sportu i Rozwoju Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością w Ustce, ul. Grunwaldzka 35, 76-270 Ustka, NIP:8393221072,  REGON: 388232043, KRS: 0000883231, tel. (59) 814 55 86; 
  e-mail: osir@osir.ustka.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Piątak, z którym można kontaktować się
  e-mailowo: ppiatak@kancelariapiatak.pl.
 3. Celem zbierania danych jest: wykonanie usług świadczonych przez Administratora Danych, przede wszystkim w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenia placu zabaw dla dzieci, wynajmu obiektów sportowych i rekreacyjnych.
 4. Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit b (zawarcie i wykonanie umów) i f  (zabezpieczenie dochodzenia roszczeń) RODO.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Szczegółowe zasady realizacji podanych określone zostały w RODO.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wykonanie usług świadczonych przez Administratora Danych określonych w pkt 3. 
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać przekazane do Urzędu Miasta
  w Ustce oraz  udostępnione innym podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9.  Dane osobowe przechowywane przez okres wynikający z umowy oraz z przepisów dotyczących rachunkowości oraz dodatkowo prawa cywilnego w zakresie dotyczącym wykonywania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających.

Klauzula informacyjna stosowana w związku
z używaniem monitoringu

 

 

Wszystkie obszary objęte monitoringiem zostały oznaczone.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Administratora.

 

Zapis z monitoringu może zostać udostępniony wyłącznie uprawnionym organom oraz może służyć jako dowód w prowadzonych postępowaniach.

 

Administrator ma prawo wykorzystania monitoringu w przypadku dewastacji lub uszkodzenia udostępnianego mienia.

 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1
z późn. zm.), zwane dalej RODO, informujemy:

 

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Ośrodek Sportu i Rozwoju Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością w Ustce, ul. Grunwaldzka 35, 76-270 Ustka, NIP:8393221072,  REGON: 388232043, KRS: 0000883231, tel. (59) 814 55 86; e-mail: osir@osir.ustka.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Piątak, z którym można kontaktować się
  e-mailowo: ppiatak@kancelariapiatak.pl.
 3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu realizacji celów wynikających
  z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym uzasadnionym interesem administratora jest ochrona mienia w monitorowanym pomieszczeniu oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i osób korzystających z obiektów.
 4. Nagrania obrazu przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 1. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO.
 2. Jestem świadomy o przysługującym mojej osobie prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 3. Zostałem poinformowany, że podane przeze mnie dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dalsze przeglądanie witryny oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji czytaj tutaj.